Wyrobienie paszportu za granicą

paszport - informacje ogólne

Wyrobienie paszportu przez osobę dorosłą – wniosek składany za granicą.

Wyjazd poza Unię Europejską jest związany z koniecznością posiadania przy sobie paszportu. Wniosek o paszport może zostać złożony przez osobę, która chce otrzymać paszport, a także w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – przez jej opiekuna prawnego. Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście, gdyż pracownik konsulatu pobierze odciski palców (dotyczy to również osoby ubezwłasnowolnionej).

paszport

Wniosek o paszport wraz z kompletem dokumentów (lista znajduje się poniżej) należy złożyć w polskim konsulacie w kraju, w którym paszport będzie odbierany. Następnie należy sprawdzić, jaki jest koszt wyrobienia paszportu (obowiązują ulgi, zniżki, niektóre osoby mogą go wyrobić bezpłatnie). Do składanego wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Później należy oczekiwać na wydanie paszportu. O dokładnym terminie realizacji informuje pracownik konsulatu podczas składania wniosku.

Paszport ważny jest przez 10 lat, a termin jest ważności jest w nim umieszczony. Po wymianie paszportu ważne pozostają wszystkie wizy. Informację o tym, czy trzeba mieć ze sobą oba paszporty należy uzyskać w ambasadzie kraju, którego wiza jest w starym paszporcie.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia paszportu:

  • wniosek o wydanie paszportu – do pobrania w konsulacie, nie należy drukować go samodzielnie
  •  jedna kolorowa i aktualna fotografia (zrobiona maksymalnie 6 miesięcy przed składaniem wniosku)
  • dowód uiszczenia opłaty za paszport
  • dokument potwierdzający prawo do ulgi, zniżki lub bezpłatnego wyrobienia paszportu
  • paszport aktualnie używany (w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty)
  • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu urodzenia – jeśli brak numeru PESEL
  • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa – jeśli po ślubie za granicą zostało zmienione nazwisko

Urzędnik może także poprosić o inne dokumenty, jeżeli będzie miał wątpliwości co do tożsamości, obywatelstwa albo jeżeli w dokumentach będą znajdowały się sprzeczne dane.

W przypadku pilnego wyjazdu i konieczności wyrobienia paszportu, można złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Termin jego realizacji jest znacznie krótszy, ale jest on ważny maksymalnie 12 miesięcy.

Na stronie www.obywatel.gov.pl można sprawdzić, czy można już odebrać paszport. Informację taką można także uzyskać telefonicznie w konsulacie. W obu przypadkach koniczne jest podanie numeru sprawy.

Odebrać paszport może osoba, która złożyła wniosek. Odbiera się go w tym konsulacie, w którym wniosek był składany. Konsul Polski może zwolnić z obowiązku osobistego odbioru paszportu (np. gdy są trudności z dojazdem do konsulatu). Przy odbieraniu paszportu należy sprawdzić, czy dane biometryczne w paszporcie są poprawne. W tym celu należy pobrać od pracownika konsulatu czytnik elektroniczny. Poprzedni paszport należy zabrać do konsulatu, gdyż zostanie anulowany.

Anna Woś

Powiązane artykuły