Jak wyrobić paszport tymczasowy?

paszport - informacje ogólne

Nagła sytuacja? Pilny wyjazd? Możesz wyrobić paszport tymczasowy. Będzie gotowy do odbioru szybciej niż paszport właściwy, czyli biometryczny, będzie miał jednak krótszy termin ważności. Niektóre państwa mogą też nie wpuścić na swoje terytorium z paszportem tymczasowym. Należy więc dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w kraju, który ma być celem podróży.

paszport

Kiedy można otrzymać paszport tymczasowy?

 • w przypadku choroby lub pogrzebu kogoś z rodziny (należy dostarczyć dokument to potwierdzający)
 • nagły przypadek związany z działalnością zawodową (należy potwierdzić zdarzenie dokumentem)
 • jeśli tymczasowo nie można pobrać odcisków palców od danej osoby
 • kiedy osoba przebywa za granicą, a jej paszport utracił ważność lub został skradziony
 • gdy osoba nie mieszka w Polsce, ale przebywa tu tymczasowo i chce powrócić do miejsca swojego stałego pobytu
 • kiedy osoba nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w państwie innym niż miejsce stałego pobytu i chce wrócić do miejsca stałego pobytu.

Paszport tymczasowy zawiera następujące dane: nazwisko, imię (imiona), data i miejsce urodzenia,
obywatelstwo, płeć, wizerunek twarzy, podpis (z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 13 roku życia oraz osób, które nie mogą się podpisać samodzielnie z uwagi na swoją niepełnosprawność), numer PESEL, data wydania i data końca ważności paszportu, seria i numer dokumentu, nazwa urzędu wydającego paszport.

Paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy od jego wydania. Jest to uzależnione od celu wyjazdu i przepisów państwa, które jest celem podróży. W paszporcie zawsze znajduje się data ważności.

Żeby wyrobić paszport tymczasowy dla osoby dorosłej, należy złożyć wniosek o jego wydanie osobiście w dowolnym punkcie paszportowym albo w polskim konsulacie. Osoba, które przebywa za granicą i nie może osobiście udać się do konsulatu, może przesłać do konsula wniosek z prośbą o możliwość wysłania wniosku o wydanie paszportu pocztą albo kurierem.
Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka muszą złożyć oboje rodzice albo opiekunowie ustanowieni przez sąd. Złożenie wniosku przez jednego z opiekunów możliwe jest tylko wtedy, gdy drugi opiekun udzieli pisemnej zgody – należy ją podpisać osobiście w punkcie paszportowym, konsulacie lub w obecności notariusza (można ją podpisać też w innym punkcie paszportowym/konsulacie i przekazać drugiemu rodzicowi/opiekunowi). Jeżeli dziecko ma ponad 5 lat, to musi być obecne przy składaniu wniosku.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym (gdy przebywa się w Polsce) lub w polskim konsulacie (gdy przebywa się za granicą). Paszport odbiera się osobiście w tym samym miejscu, w którym składa się wniosek. Paszport tymczasowy dla dziecko może zostać odebrany przez jednego z rodziców lub opiekunów ustanowionych dla dziecka przez sąd. Gdy wniosek był składany w konsulacie i nie można go odebrać osobiście, można złożyć do konsula wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem. Paszport tymczasowy otrzymuje się tak szybko, jak to możliwe. Opłata za paszport tymczasowy, jeśli wniosek jest składany w Polsce, wynosi 30 zł – o sposobach płatności należy dowiedzieć się w danym punkcie paszportowym. W przypadku składania wniosku w konsulacie – należy tam uzyskać informację o opłacie za paszport. Konieczne jest zachowaniu dowodu wpłaty.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego:

 • wniosek o wydanie paszportu (do pobrania w punkcie paszportowym lub konsulacie, nie należy drukować samodzielnie)
 • jedna kolorowa fotografia paszportowa zrobiona maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • dowód wpłaty
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający nagłe zdarzenie uzasadniające wydanie paszportu tymczasowego
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu urodzenia – gdy wniosek składany jest za granicą i brak numeru PESEL
 • odpis skrócony albo zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku zawarcia małżeństwa za granicą i zmiany nazwiska
 • odpis skrócony albo zupełny dowolnego polskiego aktu stanu cywilnego albo dokument potwierdzający polskie obywatelstwo (urzędnik może o to poprosić, gdy w danych są rozbieżności albo będą wątpliwości co do tożsamości czy obywatelstwa).

W przypadku paszportu tymczasowego dla dziecka, dodatkowo niezbędna jest pisemna zgoda obojga rodziców albo opiekunów ustanowionych przez sąd. Jeżeli natomiast wniosek jest składany przez jednego z rodziców/opiekunów, to należy złożyć pisemną zgodę jednego rodzica/opiekuna oraz JEDEN ze wskazanych dokumentów:

 • orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic nie ma prawa do decydowania w sprawie wydania paszportu dziecka
 • pisemna zgoda drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego/notariusz potwierdzi zgodność podpisu
 • dokument potwierdzający, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (np. akt zgonu).

Jeżeli wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka jest składany w konsulacie, a wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców i nie można uzyskać zgody drugiego rodzica, to należy napisać oświadczenie, w którym zostaną uzasadnione okoliczności przemawiające za dobrem dziecka. Konsul może poprosić o dostarczenie dowodów, które to potwierdzają.

Anna Woś

Powiązane artykuły