Informacje ogólne o paszporcie

paszport - informacje ogólne

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Można z nim podróżować za granicę, także do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Polski paszport może mieć każdy obywatel Polski. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd lub prokuratora skieruje wniosek o odmowę wydania paszportu lub jego unieważnienie.

paszport - informacje ogólne

W paszporcie znajdują się następujące dane: nazwisko, imię lub imiona, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, podpis (wyjątkiem są dzieci do 13. roku życia oraz osoby, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą się podpisać samodzielnie), numer PESEL, data wydania i data końca ważności paszportu, seria i numer dokumentu, kto wydał paszport. Od 29.06.2009 r. umieszcza się też dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy oraz odcisków palców (wyjątkiem są dzieci do 12. roku życia oraz osoby, od których nie można pobrać odcisków). W paszportach wydanych pomiędzy 28.08.2006 r. a 28.06.2009 r. umieszczony jest tylko wizerunek twarzy. W paszportach wydanych wcześniej nie ma danych biometrycznych.


 

Utrata ważności paszportu

Dla dziecka do 13 lat paszport jest ważny 5 lat od daty wystawienia, a dla osoby powyżej 13 lat jest ważny 10 lat od daty wystawienia. Paszport traci ważność nie tylko w związku z upływem jego terminu ważności. Traci ją także gdy:
– zgłoszona zostanie jego utrata lub zniszczenie,
– zgubiony paszport zostanie zwrócony do urzędu,
– zostanie utracone obywatelstwo polskie,
– zmienione zostaną dane osobowe (nazwisko, imię lub imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
– zostanie unieważniony.

Gdy zostanie zgłoszony zgon osoby, to paszport traci ważność automatycznie.

W przypadku utraty ważności paszportu, nadal można wjechać do Polski.


 

Wymiana paszportu

Jeśli zaistniała konieczność wymiany paszportu, to wniosek o wydanie nowego należy złożyć:
– nie późnej niż 30 dni od zmiany danych – jeśli miejsce zamieszkania to terytorium Polski,
– nie później niż 90 dni od zmiany danych – jeżeli miejsce zamieszkania jest poza terytorium Polski.

Jeżeli zmianie uległy dane, to czas na złożenie wniosku liczy się od dnia, w którym:
– sporządzono akt małżeństwa (jeśli po ślubie zmieniane jest nazwisko),
– otrzymano decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,
– otrzymano orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,
– otrzymano zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Powiązane artykuły